Batch-5

Sazzad Reza

Reepon Shawkat Rahman

New York, USA

Sheikh Shafayetur Rahman

Sheikh Serajuddin

Syed Apon Ahsan

Ratan Kundu

Sydney, Australia

Giash Babu

Paris, France

Shamima Nazneen

Dipon Sarker