Batch-20

Parvez Rana Polash

A.Q.M.Alauddin Pathan

Abdullah Al Mahmud

Ahmed Masud Chowdhury

Borun Kumar Emon

Hosne Mobarak

Jebunnesa Zebin Akhi

Mahmudul Hasan Nazmul

Md.Abu Shahadat

Md.Hasibul Hasan Nirob

Md.Shafiur Rahman Manu

Mostafizur Rahman

Muntaha Khatun Mithila

Runa Laila

Sahel Bhuiyan

Subrina Mahmud

Suvash Acharya

Tanvir Hossain Samdani