Batch-18

Rashedul Awal shaon

Md. Ershad Hasan

Hendry Sen

Kalayan Choudhury

Kauser Mahmud

Kaushik Mohanta

M Kabir Uddin Ripon

Masum Mahmud

Mohammed Habibur Melon

Monowar Hossain

N.k. Masuk

Omar Faruq

Ridoy Prince

Robin Basak

Shamim Ahsan

Wahid Ullah Bakul

Ziaul Huq Jewel