Batch-11

Bappi Ashraf

Hamed Kibria

Md Sohel Parvez

 

Najmun Nahar

Syed Akhteruzzaman